Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης και Συναλλαγών ηλεκτρονικού καταστήματος

H ιστοσελίδα αυτή είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα που αφορά την πώληση προϊόντων Climamarket.gr μέσω του διαδικτύου (εφεξής «το Κατάστημα») της επιχείρησης με την επωνυμία Χαρίτος Αλέξανδρος που έχει έδρα, επί της οδού Ιπποκράτους 191-195 Αθήνα 114 71 Αττικής (εφεξής «Επιχείρηση»). Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Χρήσης και Συναλλαγών (εφεξής, οι «ΓΟΧΣ») αφού διατυπώνονται σαφώς, ευκρινώς και κατανοητώς καθορίζουν, τις εμπορικές και συναλλακτικές σχέσεις της Επιχείρησης με τον επισκέπτη ή/και πελάτη του Καταστήματος σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία για την Προστασία των Καταναλωτών (Νόμος 2251/1994), και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση και το Νόμο 2472/1997, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Π.Δ. 131/2003) όπως ισχύουν σήμερα. Επίσης οι «ΓΟΧΣ» ρυθμίζουν τους όρους που διέπουν την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006),σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως έχει και με γνώμονα της αρχή της καλής πίστης και των σχετικών διατάξεων που αφορούν στο κύρος των δικαιοπραξιών. Με την είσοδό σας στο κατάστημα ως επισκέπτης ή/και πελάτης αποδέχεστε και συμφωνείτε αυτόματα πλήρως και ανεπιφύλακτα με τους παρακάτω ΓΟΧΣ. Κάθε συναλλαγή σας με το κατάστημα προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας των ΓΟΧΣ..

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Πωλούμενα είδη

Το κατάστημα διαθέτει τα προϊόντα και είδη που εμπορεύεται η Επιχείρηση (εφεξής τα «Προϊόντα»). Το κατάστημα δεσμεύεται  για τις παρεχόμενες πληροφορίες όσο αφορά στα χαρακτηριστικά και άλλα συνοδευτικά στοιχεία των προϊόντων αυτών και στην ακρίβεια των στοιχείων όπως ενδεικτικά η ταυτότητα του προϊόντος, η ύπαρξη εγγύησης, υλικό κατασκευής, προδιαγραφές. Το κατάστημα επιφυλάσσεται για εκ παραδρομής  τεχνικές ή τυπογραφικές παραλείψεις, και/ή σε περιπτώσεις διακοπτόμενης λειτουργίας του ιστότοπου εξαιτίας τεχνικών κωλυμάτων και αδυναμιών των εξυπηρετητών, του διαδικτύου, των συστημάτων και λοιπών παρόχων. 

Επιλέγετε το προϊόν που επιθυμείτε και μπορείτε να πληροφορηθείτε για την ταυτότητα, τα στοιχεία και την διαθεσιμότητά του ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων που επιλέγετε περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%), διαφορετικά θα αναφέρονται ρητά και θα επισημαίνονται και αφορούν στα διαθέσιμα προϊόντα στην επιχείρηση. Το κατάστημα δύναται να αναπροσαρμόζει τις τιμές αυτές χωρίς προειδοποίηση. 

Ασφάλεια συναλλαγών

Το Climamarket.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το Climamarket.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση στην ιστοσελίδα του Climamarket.gr.

Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

  • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
  • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθμός -SerialNo.)
  • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.